+ Pridať inzerát

Dipl., MBA, LLM, Rig. práce. Kontrola originality. Výskum.

Dipl., MBA, LLM, Rig. práce. Kontrola originality. Výskum.
Slovakia Nitriansky kraj Nitra Published December 13, 2020 ID #1273009

Dobrý deň, vypracujem Vám kompletnú záverečnú prácu z humanitných odborov (právo, verejná správa, sociálna práca, politológia, pedagogika, environmentalistika a filozofia). Kompletnú znamená striktné splnenie všetkých formálnych i obsahových náležitostí podľa príslušnej smernice o záverečných prácach. Disponujem 2. stupňom vysokoškolského právnického vzdelania.
Typy záverečných prác, ktoré pre Vás vyhotovím – bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, LLM, BBA, MBA, MSc, prípadne iné typy na základe vzájomnej dohody.
Dielo ktoré dostane bude originálne (potvrdené systémom kontroly originality) a bude pozostávať z obalu, titulného listu, zadania, čestného vyhlásenia, poďakovania, abstraktu v SJ, abstraktu v AJ, obsahu, zoznamu grafov a tabuliek, prípadne zo zoznamu skratiek, ďalej hlavná časť práce pozostáva klasicky z úvodu, jadra a záveru, napokon ukončenie práce poníma zoznam bibliografických odkazov / zoznam použitej literatúry a prílohy podľa potrieb a charakteru práce.
V rámci jadra záverečnej práce v eventualite empirickej / prípadovej/ výskumnej/ analytickej časti práce výskum bude obsahovať ciele, objekt, subjekt, predmet, premenné výskumu, metódy práce, stanovené hypotézy, výskumné otázky, výskumný plán, výsledky, vyhodnotenie, diskusiu a odporúčania pre prax a záver. Vypracujem Vám všetky druhy kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumov a graficky a tabuľkovo spracujem matičné dáta.
Disponujem vlastnou knižnicou odbornej literatúry ako i prístupom do online databáz slovenskej i zahraničnej literatúry.
Platba vždy po odovzdaní príslušnej časti práce.
Komunikujem každý deň 365 dní v roku email + telefonicky.
Pracujem samostatne, diskrétne a s entuziazmom.
V prípade záujmu možnosť osobného stretnutia.
9 ročná prax.