+ Pridať inzerát

Kurz prežitia panters.sk P08

Slovakia Banskobystrický kraj Zvolen Published August 9, 2019 ID #660429

Predám 2 darčekové poukážky na Kurz prežitia z www.panters.sk
Pôvodná cena 240€, predám za 100€!!!
Dátum konania - september 2019 v Žiline, po tel. dohode
Dôvod predaja - nevyužijem

Obsah kurzu
Pred­náška o základ­ných tech­ni­kách pre­ži­tia v krí­zo­vých situáciach
Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody
Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov ( lov, pasce, zber )
Topo­gra­fia, orien­tá­cia v prírode
Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spô­sobmi, typy ohňov na rôzne použitie
Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát