+ Pridať inzerát

Ponukové konanie na predaj hostinca v Liptovskej Teplej

Slovakia Žilinský kraj Ružomberok Published July 13, 2019 ID #617590

Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364 ako správca úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30 527 856 (ďalej len „Úpadca“), ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj podnik Úpadcu, ktorým je ,,Hostinec Liptovská Teplá“, nachádzajúci sa v katastrálnom území Liptovská Teplá, v obci Liptovská Teplá.

Predmetom speňažovania je podniku Úpadcu označený ako „Hostinec Liptovská Teplá“, ktorý tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
A.Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovská Teplá, obec Liptovská Teplá, zapísané na liste vlastníctva číslo 1691 ako:
Stavba Hostinec, súpisné číslo 119, Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota: 164 477,74 Eur, Parcela registra „C“ číslo 59 – záhrada o výmere 430 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 súpisová hodnota: 8 333,40 Eur, Parcela registra ,,C“ číslo 60 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 792 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 15 343,96 Eur, Spolu hodnota nehnuteľností 188.155,10 Eur.

B.Súbor hnuteľných vecí vo vlastníctve Úpadcu tvoriaci vnútorné vybavenie podniku; i.drevené stoly - rok nadobudnutia: 2010, počet kusov 12, súpisová hodnota 240,- EUR; ii.drevené stoličky - rok nadobudnutia: 2010, počet kusov 48, súpisová hodnota 480,- EUR; iii.vysávač VC207 - rok nadobudnutia: 2010, súpisová hodnota 21,76 EUR; iv.elektrický ohrievač GHE 3kw - rok nadobudnutia: 2010, súpisová hodnota 67,14 EUR; v.LCD TV Samsung LE32C350 - rok nadobudnutia: 2011, súpisová hodnota 284,07 EUR; vi.fiškálny set so zálohou žurnálu EURO 200TX - rok nadobudnutia: 2011, súpisová hodnota 138,79 EUR; vii.vŕtačka BOSH PSB 500 RA - rok nadobudnutia: 2012, súpisová hodnota 80,- EUR; viii.stolový elektrický gril Philips HD4417 -rok nadobudnutia: 2012, súpisová hodnota 19,92 EUR; ix.rýchlovarná kanvica WK 232 - rok nadobudnutia: 2013, súpisová hodnota 21,75 EUR; x.mikrovlnná rúra B-4605 - rok nadobudnutia: 2018, súpisová hodnota majetku: 48,72 EUR; xi.biliardový stôl - rok nadobudnutia: 2006, súpisová hodnota majetku 150,- EUR; Spolu hodnota súboru hnuteľných vecí 1.552,15 Eur.

Výška najnižšej ponuky bola stanovená na sumu 142 280,43 Eur, čo je 75% súpisovej hodnoty podniku „Hostinec Liptovská Teplá“ a predmet speňaženia bude speňažený za najvyššiu ponuku.

Podrobné informácie ako aj podmienky účasti na verejnom ponukovom konaní sú zverejnené prostredníctvom oznamu v Obchodnom vestníku č. 126/2019 zo dňa 02.07.2019, kapitola ,,Konkurzy a reštrukturalizácie“.
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2202762

Prvá arbitrážna k.s.,správca úpadcu, mail:[email protected], tel.: 0484146727