+ Pridať inzerát

Dražba rodinného domu v obci Trávnik

Slovakia Nitriansky kraj Komárno Published September 3, 2019 ID #666892

Dátum konania dražby: 30.09.2019 10:00
Miesto dražby: salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 10000.00,- EUR
Najnižšie podanie: 10000.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 13.09.2019 12:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 210 v obci Trávnik.

Druhá obhliadka: 27.09.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 210 v obci Trávnik.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Trávnik, katastrálne územie: Trávnik, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 423, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 210 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 581/14 o výmere 502 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 581/13 o výmere 597 m2, druh pozemku: záhrada,
pozemok parc. reg. „C“ č. 581/14 o výmere 502 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom so súp. č. 210, postavený na par. č. 581/14 v kat. území Trávnik Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Ide o samostatne stojaci rodinný dom s predzáhradkou v pôvodnej uličnej zástavbe. Do užívania bol daný v roku 1962. Ide o starý, veľmi opotrebený a nedostatočne udržiavaný rodinný dom, ktorý vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu a rekonštrukciu.      Dispozičné riešenie sa predpokladá:Z juhozápadnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu.Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá o výmere 84 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu bez podmurovky. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC – hladká omietka. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú pravdepodobne zhotovené z kotvených drevených dosák. Strop je drevený trámový s povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Strecha je šikmá, sedlová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z pálených jednodrážkových škridlí na jednoduchom latovaní. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty zistené neboli, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z brizolitovej škrabanej omietky. Vstupné dvere sú zhovené ako drevené, laťkové. Interiérové dvere sú zhotovené ako hladké plné. Okná sú zhotovené ako jednoduché drevené. Schody do podkrovia sú drevené s podstupnicami z mäkkého dreva. Okenice alebo vonkajšie rolety zistené neboli. Povrchy podláh sú z palubovky alebo dosák. Povrchy podláh ostatných miestností sú z kamennej dlažby. Vykurovanie je z centrálneho zdr